Trách Nhiệm Quản Lý Tên Miền

S2U và khách hàng đồng thời chịu trách nhiệm quản lý tên miền nhằm đảm bảo việc sử dụng tên miền an toàn và đúng quy định của pháp luật.…

Quy Định Sử Dụng Tên Miền .VN

1. Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng…